how to create your own website

Курс по счетоводство за начинаещи

„Основи на счетоводната дейност“
Начало: 05.01.2019г. 


Информация за курса

Обучението по счетоводство за начинаещи е подходящо за неспециалисти, както и за такива, които имат ограничени познания по счетоводство.

Възможни са две форми на участие – присъствена и дистанционна. И в двата случая обучението е с продължителност 40 учебни часа.  

В края на обучението участниците получават РП „Д“ – Удостоверение за част от професия „Счетоводител“, код 344010, специалност „Оперативно счетоводство“, код 3440101.

За кого е подходящо обучението?

Курсът „Основи на счетоводната дейност“ е подходящ за офис мениджъри, начинаещи счетоводители, собственици на малък или среден бизнес, както и за всички, които биха искали да започнат нова кариера или собствен бизнес.

Програма на обучението

 • Обща характеристика на стопанската отчетност като система за информация. Същност и място на счетоводната отчетност в мениджмънта на предприятието. Нормативна уредба на счетоводството в България.
 • Имуществото на предприятието като обект на счетоводната отчетност. Същност и класификация на активите и техните източници. Стопански операции и процеси. Условни активи и техните източници.
 • Метод на счетоводството.  Същност на способа балансово обобщение - форма, структура и съдържание на счетоводния баланс, видове балансови статии.
 • Видове счетоводни баланси. Оценка на активите и пасивите в баланса. Балансови изменения.
 • Счетоводни сметки. Състав и структура. Откриване, завеждане и приключване на счетоводните сметки.
 • Класификация на счетоводните сметки. Национален сметкоплан. Съставяне на индивидуален сметкоплан на предприятието.
 • Откриване, завеждане и приключване на аналитичните счетоводни сметки към дадена синтетична сметка.
 • Двустранно записване по счетоводните сметки. Модели на двустранното записване по счетоводните сметки.
 • Счетоводни статии. Видове счетоводни статии.
 • Решаване на задачи от двустранно записване по счетоводните сметки и откриване, завеждане и приключване на счетоводните сметки.
 • Документирането като способ на счетоводството – същност и значение на документирането на стопанските операции. Видове счетоводни документи. Документооборот.
 • Изисквания към съдържанието, съставянето и съхранението на счетоводните документи. Методически примери. Попълване на най-често използваните счетоводни документи.
 • Същност и значение на инвентаризацията като способ на счетоводството. Периодичност. Организация и ред за провеждане. Изисквания към организацията и провеждането на инвентаризация на ДМА и материални запаси.
 • Документиране на инвентаризацията и резултатите от нея. Счетоводно отразяване на резултатите.
 • Оценка и калкулация – като способ на счетоводството. Същност на оценката на активи и пасиви, видове оценки.
 • Калкулация – видове. Счетоводни грешки и начини за тяхното отстраняване.
 • Организация на текущото счетоводно отчитане: хронологично и систематично.
 • Обобщаване на данните от текущото счетоводно отчитане. Оборотна ведомост.

Цена на курса по счетоводство за начинаещи

Присъствена форма на обучение – 340 лв.
Дистанционна форма на обучение – 340 лв.

Къде и кога се провежда обучението?

Присъствената част от обучението се провежда на адрес:
град София, ул. Христо Белчев №10
Център за професионално обучение към ТАРА АКТИВ ЕООД

Обучението се провежда събота от 14 до 18ч. /6 уч.ч./.

Начална дата: 05.01.2019г.

До началото на курса остават:

Запишете се!

Телефон: 02 980 74 32, 0888 648 936
Имейл: tara-active@dir.bg

© 2018 ТАРА АКТИВ ЕООД. Всички права запазени.