responsive web templates

Курс по счетоводство за начинаещи

"Счетоводство на предприятието"
Начало: 17.05.2019г.


Информация за курса

Обучението по счетоводство за начинаещи е подходящо за неспециалисти, както и за такива, които имат ограничени познания по счетоводство.

Възможни са две форми на участие – присъствена и дистанционна. И в двата случая обучението е с продължителност 80 учебни часа.  

В края на обучението участниците получават РП „Д“ – Удостоверение за част от професия „Счетоводител“, код 344010, специалност „Оперативно счетоводство“, код 3440101.

За кого е подходящо обучението?

Курсът „Счетоводство на предприятието“ е подходящ за офис мениджъри, начинаещи счетоводители, собственици на малък или среден бизнес, както и за всички, които биха искали да започнат нова кариера или собствен бизнес.

Програма на обучението

 • Отчитане на собствения капитал на предприятието.
 • Отчитане придобиването на ДМА, чрез покупка, строителство, чрез дялова вноска на съдружник, дарение. Лизинг.
 • Амортизация на ДМА. Амортизационна политика на предприятието. Съставяне на амортизационен план на предприятието.
 • Отчитане намалението на ДМА, при бракуване и ликвидация, продажба и безвъзмездно предаване. Отчитане на ремонта на ДМА – специфични особености. Преоценка на ДМА.
 • Оценка и счетоводно отчитане на материалните запаси при придобиването и разходването им.
 • Отчитане на разчетните взаимоотношения: с доставчици; с клиенти; с бюджета и ДОО, ЗО; с персонала; с други дебитори и кредитори.
 • Отчитане на финансовите средства: в касата и разплащателната сметка в лева и валута; краткосрочни инвестиции и др. Класификация на разходите. Отчитане разходите за стопанската дейността на предприятието по икономически елементи и по предназначение; Отчитане на финансовите и извънредните рaзходи. 
 • Счетоводно отчитане на приходите на предприятието: от стопанската дейност; финансови приходи; извънредни приходи;
 • Отчитане на стоките и тяхната продажба от отрасъл “Търговия” Специфични особености при счетоводното отчитане на производствено предприятие. Себестойност на готовата продукция и продажбата й. Документиране на операциите.
 • Подготовка и етапи на годишното счетоводно приключване. Годишен финансов отчет.
 • Организация на счетоводство при едностранно и двустранно счетоводно записване. Способи на счетоводството. Счетоводни книги. Водене на книга за приходите, книга за разходите, книга за ДМА – инвентарна книга, книга за МЗ, книга за разчети и др. както и Ведомост за заплати.
 • Съставяне на годишен финансов отчет за предприятието – Отчет за приходите и разходите.

Цена на курса по счетоводство за начинаещи

Присъствена форма на обучение – 680 лв.
Дистанционна форма на обучение – 680 лв.
Участници със завършено първо ниво - 640 лв.

Къде и кога се провежда обучението?

Присъствената част от обучението се провежда на адрес:
град София, ул. Христо Белчев №10
Център за професионално обучение към ТАРА АКТИВ ЕООД

Обучението се провежда петък от 10 до 13ч.

Начална дата: 17.05.2019г.

До началото на курса остават:

Запишете се!

Телефон: 02 980 74 32, 0888 648 936
Имейл: tara-active@abv.bg

© 2018 ТАРА АКТИВ ЕООД. Всички права запазени.